دموکراسی یک سیستم است دارای فرآیندهایی که به جمعیت اجازه می دهد قدرت برابر خود را با انتخاب، نظارت و کنترل حاکمیت جامعه اعمال کنند

 

Democracy is a system of governance that has
processes allowing the population to exercise
their equal power by choosing, monitoring and
controlling the governance of the society.

 

ملزومات دمکراسی

 • حاکمیت قانون
 •  کنترل نظامی و پلیس توسط مقامات منتخب
 •  مسئولیت پذیری
 •  باورهای دموکراتیک و سیاسی فرهنگ
 •  و فقدان نیروهای خارجی قوی دشمن دموکراسی محلی
 • Practical , environmental and procedural parameters:
 • Rule of law, control of military and police by elected officials,
 • vertical and horizontal accountability,
 • Democratic beliefs and political culture,
 • lack of strong external forces hostile to local democracy

are enabling factors and without them democracy will be impossible
or short lasting.

 

شش پارامتر اثربخشی

 

 • در دسترس بودن اخبار و اطلاعات
 • برابری فرصت ها و آزادی دسترسی به اطلاعات و انتخاب
 • عقل، قابلیت پردازش و اوقات فراغت
 • مشارکت، تنوع و شمول
 • بازخورد به موقع و قدرت تصحیح یک انتخاب اشتباه یا انحراف از انتخاب اجتماعی
 • تجمیع و پاسخگویی مناسب

 

Six Parameters of Effectiveness:

 • Availability of News and Information
 • Equality of Opportunity and Freedom to access Information and Choose
 • Intellect , processing capability and leisuretime
 • Participation, Diversity and Inclusion
 • Timely feedback and the power to correct awrong choice or deviation from social choice
 • Proper aggregation and Responsiveness

 

 

 

Loading