دلار میتواند تا هشت تومان هم پایین بیاید اگر دولت بخواهد

ذخایر ارزی و دلاری

130 billion dollars March 2018

 

ذخایر ارزی و دلاری

100 billion dollars

نقدینگی

1,750,000,000,000,000  toman معاون بانک مرکزی 18 دسامبر 2018

1,750,000,000,000thousands/10thousands=175,000,000,000= 43.75B is enough to get 25% of all the toman back.

دولت میتواند با فروش نیمی از 100 میلیارد ، یعنی 43 میلیارد دلار به دلار آمریکا ده تومان

تقریبا25%  ازنقدینگی را از بازار جمع کند

1,750,000,000,000thousands/8thousands=218,000,000,000$=> 54.75B is enough to get 25% of all the toman back.

دولت میتواند با فروش نیمی از 100 ، یعنی پنجاه و چهار میلیارد دلارهشت  تومان

یک چهارم نقدینگی را از بازار جمع کند

برای اینکار باید خیال از آمریکا راحت باشد

دلار میتواند تا هشت تومان هم پایین بیاید

اگر دولت بخواهد

31 Dec 2018

Comments are closed.