نقدینگی و ارز

ذخایر ارزی و دلاری

133 billion dollars

نقدینگی

1,600,000,000,000,000

1,600,000,000,000thousands/10thousands=160,000,000,000= 160B is enough to get all the money back.

دولت میتواند با فروش نیمی از 133 ، یعنی شصت و پنج  میلیارد دلار  به دلار آمریکا ده تومان

تقریبا نیمی ازنقدینگی را از بازار جمع کند

 دولت میتواند با فروش نیمی از 133 ، یعنی شصت و پنج  میلیارد دلارهفت تومان

یک چهارم نقدینگی را از بازار جمع کند

برای اینکار باید خیال از آمریکا راحت باشد

از سوی دیگر 50 بیلیون به قیمت  تومان20000

برای باز کشیدن

1,000,000,000,000,000تومان =

50,000,000,000*20000=1,000,000,000,000,000,

کافی است

 

ارزش دلار بسیار کمتر از 20000 تومن است

31 August 2018

 

Comments are closed.