بودن آرام بر برگ درخت

گاه باید که کمی یاد گرفت
شادمانی را از ته قلب و رضایت را

از شبنم صبح
که چه خوب قدر میداند
بودن آرام بر برگ درخت

امیرحسن

Comments are closed.